Inlägg

De Nya Svenskarna | DPNS

Bild
European Council hälsade drottningen att låta talmannen försöka bilda en samlingsregering som EU kan förhandla med ! Att skicka ett sådant budskap till Storbritannien skulle ha avgjort Brexit på ett tidigt stadium . EU:s kompromissande med eftergifter till Brexit är att jämföra med att S,C,L och Mp skulle kompromissa med SD
Storbritannien har 73 mandat i EU , en stor makt som de ändå inte är nöjda med . Frågan är hur stor makt skall de ha för att bli nöjda ?
Sverige nöjer sig med 20 platser i Europaparlamentet och dessutom betalar Sverige högre medlemsavgift till EU.  Även om Storbritannien lämnar EU och Sverige får ett mandat till , de 21 svenska mandaten gör inte Sverige mäktigare om inte svenska folket ställer stora krav på kunskap och förhör de om vad de kan . Om inte dubbelröstande upphör . Om Sverige bl a kräver att hälften av EU länderna upphör med att betala dubbelt så mycket till NATO som till EU . Storbritannien har möjlighet att byta ut de 73 mandat so…

Rättegången gällande Scania i Olja mot matprogrammet bör göras om

Rättegången gällande Scania i Olja mot matprogrammet bör göras om, Scania gynnade diktaturen under det att det irakiska folket svalt.
Den 20:e feb 2014 meddelade Södertälje tingsrätt en friande dom. Södertälje är inte rätt domstol att handlägga sådana mål jmf Julian Assanges mål
Dessutom utgör irakierna i Södertälje en majoritet och en del kan ha samarbetat med diktaturen och på så sätt ha varit insyltade i detta. Migrationsverket kan också ha någonting att bidra med , Centerpartiets korruptionsmål kan slås ihop med detta mål eftersom båda målen berör Irak och samma åklagarmyndighet. Bristerna består i att åklagaren från Irak inte varit med mot Scania, två domare skulle också ha dömt i målet En representant från FN skulle också ha deltagit i processen . Kostnaderna uppgår redan till cirka 4 miljoner kr och det andra pågående målet kommer också att kosta och vem ska stå för dessa kostnader?, Åklagaren ./. Centerpartiet kommer också att kosta en hel del .
De Nya Svenskarna

Det glömda lagrumet i grundlagen

Det glömda lagrumet i grundlagen

1 kp 9 § RF Förskrivs att förvaltningsmyndighet,
domstolar och andra som fullgör uppgiften inom den
offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta
allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och
opartiskhet. Åsidosätter någon läs mer....

1§ Advokats främsta plikt

Advokat & sk tillvarata klients intressen.............

1§ Advokats främsta plikt är att, inom ramen för vad lag och god advokatsed bjuder, efter bästa förmåga tillvarata klients intressen. Han är skyldig att främja dessa utan att låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till samhällsställningen, nationalitet, hudfärg, politisk och religiös uppfattning eller andra ovidkommande omständigheter.

Jag kommer hem och är ARG !

Lagar och rättesnören

Dags att reformera Advokatsamfundet, jmf med den föreslagna resningsnämnden vid sidan av HD som skulle ge fler möjlighet till resning .

Advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd som består av advokater, och två ledamöter utses av regeringen och har ett helt arkiv av klagomål från medborgarna , likaså DO, JK, JO och BO:s arkiv. Se vidare konflikten mellan JK och kollegorna civilrättsprofessorer vid Stockholms universitet.

Lågprisutredning & kompetensproblem & kringgående av lag
Advokaternas undersökningar måste utföra med omsorg och att det finns effektivt ansvarssystem, som advokatsamfundet

Skadståndsansvar, rättegångskostnadsansvar, disciplinärt ansvar
Klient kan erhålla ersättning ur den ansvarsförsäkring advokaten tecknat. klienten har rätt till arvodesnedsättning, skadestånd, försäkringsersättning i samband med disciplinära prövningen om Sverige har effektivt advokatsamfundet.
Disciplinavgörandena skall utgöra underlag för framtida skadeståndsprocesser, försäkringsbola…